Home Disclaimer

Disclaimer

Unite B.V., hierna te noemen Unite, verleent u hierbij toegang tot www.vastgoedtool.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Door de Website te bezoeken en/of de op of via de Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de Website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Unite behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend.

Unite spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid en actualiteit. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Unite.

In het bijzonder zijn alle prijzen en rendementen op de Website onder voorbehoud van bijvoorbeeld type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten en/of onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten en/of onjuistheden.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Unite nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op dergelijke websites is door Unite niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website aangeboden producten en diensten berusten bij Unite en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unite, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Toepasselijk recht

Op de Website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. Unite heeft evenwel het recht om in afwijking daarvan de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van haar wederpartij.